201807060581993892018/C 259/562992018TC25920180723RO01ROINFO_JUDICIAL20180516414221

Cauza T-299/18: Acțiune introdusă la 16 mai 2018 – Strabag Belgium/Parlamentul


C2592018RO4110120180516RO0056411422

Acțiune introdusă la 16 mai 2018 – Strabag Belgium/Parlamentul

(Cauza T-299/18)

2018/C 259/56Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Strabag Belgium (Anvers, Belgia) (reprezentanți: M. Schoups, K. Lemmens și M. Lahbib, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea prezentei acțiuni în anulare admisibilă și întemeiată;

în consecință, pronunțarea anulării (i) deciziei din 19 aprilie 2018 de confirmare a deciziei Parlamentului European din 24 noiembrie 2017 de atribuire a contractului care are ca obiect un contract-cadru de lucrări de antrepriză generală pentru clădirile Parlamentului European din Bruxelles (Cererea de ofertă nr. 06/D20/2017/M036) către cinci ofertanți, alții decât SA Strabag Belgium, iar nu acesteia din urmă, și (ii) a raportului de analiză a ofertelor (addendum) redactat la 26 martie 2018 de Comitetul de evaluare desemnat de ordonatorul de credite competent;

obligarea Parlamentului European la plata tuturor cheltuielilor de judecată, inclusiv a despăgubirilor procedurale.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea:

(i)

articolului 110 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO 2012, L 298, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 2015 (JO 2015, L 286, p. 1), care prevede că Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 210 în ceea ce privește detaliile referitoare la criteriile de atribuire, inclusiv oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;

(ii)

articolului 151, modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2015/2462 al Comisiei din 30 noiembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO 2015, L 342, p. 7), care stabilește normele aplicabile în materie de oferte anormal de mici, precum și a

(iii)

articolului 102 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 care consacră principiile generale ale transparenței, proporționalității, egalității de tratament și nediscriminării în materie de achiziții publice.

Reclamanta consideră că aceste norme au fost încălcate, în măsura în care decizia atacată:

(i)

indică faptul că niciun element furnizat fie prin ofertele depuse, fie prin explicațiile suplimentare solicitate ulterior nu ar permite să se afirme că oferta uneia dintre societățile adjudecatare ar fi anormal de mică potrivit reglementării aplicabile și

(ii)

desemnează oferta menționată mai sus ca fiind oferta conformă cea mai mică fără o motivare adecvată, deși oferta acesteia din urmă nu ar fi în mod vădit oferta conformă cea mai mică, ar conține prețuri anormal de mici și ar fi trebuit să fie declarată neconformă și respinsă în urma unei examinări mai concrete și aprofundate efectuate de Parlamentul European.