201807060581993892018/C 259/562992018TC25920180723LV01LVINFO_JUDICIAL20180516414221

Lieta T-299/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. maijā – Strabag Belgium/Parlaments


C2592018LV4110120180516LV0056411422

Prasība, kas celta 2018. gada 16. maijā – Strabag Belgium/Parlaments

(Lieta T-299/18)

2018/C 259/56Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Strabag Belgium (Antverpene, Beļģija) (pārstāvji – M. Schoups, K. Lemmens un M. Lahbib, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt šo prasību atcelt tiesību aktu par pieņemamu un pamatotu;

rezultātā atcelt (i) 2018. gada 19. aprīļa lēmumu, ar ko ir apstiprināts Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. novembra lēmums par tāda līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kura priekšmets ir ģenerāluzņēmēja pamatlīgums attiecībā uz Eiropas Parlamenta ēkām Briselē (uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Nr. 06/D20/2017/M036), pieciem kandidātiem, kas nav SA Strabag Belgium, nevis šai sabiedrībai, un (ii) piedāvājumu izvērtējuma ziņojumu (pielikumā), kuru atbildīgā kredītrīkotāja iecelta novērtēšanas komiteja sagatavoja 2018. gada 26. martā;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus, ieskaitot procesuālo izdevumu atlīdzību.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumā prasītāja izvirza vienu pamatu, ar kuru tā apgalvo, ka ir pārkāpts:

(i)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV 2012, L 298, 1. lpp.), kura grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 2015/1929 (2015. gada 28. oktobris) (OV 2015, L 286, 1. lpp.), 110. panta 5. punkts, kurā ir paredzēts, ka Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 210. pantu attiecībā uz informāciju par piešķiršanas kritērijiem, tostarp ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu;

(ii)

151. pants, kurš ir grozīts ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2462 (2015. gada 30. oktobris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV 2015, L 342, 7. lpp.), un kurā ir noteikti pārmērīgi zemas cenas piedāvājumiem piemērojamie noteikumi, kā arī

(iii)

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 102. pants, kurā ir atzīti vispārējie pārredzamības, samērīguma, vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi publiskā iepirkuma jomā.

Prasītāja uzskata, ka šie noteikumi ir tikuši pārkāpti, jo apstrīdētajā lēmumā:

(i)

ir norādīts, ka neviens no elementiem, kas ietverti vai nu iesniegtajos piedāvājumos, vai arī vēlāk prasītajos papildu skaidrojumos, neļauj izdarīt secinājumu, ka kādas sabiedrības pretendentes piedāvājums ir pārmērīgi zemas cenas saskaņā ar piemērojamo regulējumu, un

(ii)

iepriekš minētais piedāvājums ir kvalificēts kā lētākais atbilstošais piedāvājums bez pienācīga pamatojuma, lai gan šis piedāvājums acīmredzami neesot lētākais atbilstošais piedāvājums, tajā esot ietvertas pārmērīgi zemas cenas un tas pēc Eiropas Parlamenta veikta konkrētāka un padziļinātāka novērtējuma esot bijis jāatzīst par neatbilstošu un jānoraida.