201807060581993892018/C 259/562992018TC25920180723FI01FIINFO_JUDICIAL20180516414221

Asia T-299/18: Kanne 16.5.2018 – Strabag Belgium v. parlamentti


C2592018FI4110120180516FI0056411422

Kanne 16.5.2018 – Strabag Belgium v. parlamentti

(Asia T-299/18)

2018/C 259/56Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Strabag Belgium (Antwerpen, Belgia) (edustajat: asianajajat M. Schoups, K. Lemmens ja M. Lahbib)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan tämän kumoamiskanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

näin ollen kumoamaan i) 19.4.2018 päivätyn päätöksen, jolla pysytetään 24.11.2017 päivätty Euroopan parlamentin päätös tehdä hankintasopimus, joka koskee puitesopimusta pääurakoitsijan töistä Euroopan parlamentin Brysselissä sijaitsevia rakennuksia varten (tarjouspyyntö nro 06/D20/2017/M036), viiden muun tarjoajan kuin SA Strabag Belgiumin kanssa, ja ii) tarjousten arviointikertomuksen (lisäys), jonka arviointikomitea toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän nimittämänä laati 26.3.2018

velvoittamaan Euroopan parlamentin korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien oikeudenkäyntikorvaus.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu seuraavien säännösten rikkomiseen:

i)

unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL 2012, L 298, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 28.10.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2015/1929 (EUVL 2015, L 286, s. 1), 110 artiklan 5 kohta, jossa säädetään, että komissiolle siirretään valta antaa 210 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat ratkaisuperusteita, kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous mukaan lukien

ii)

151 artikla, sellaisena kuin se on muutettuna unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 muuttamisesta 30.10.2015 annetulla komission delegoidulla asetuksella (EU) 2015/2462 (EUVL 2015, L 342, s. 7), jossa säädetään poikkeuksellisen alhaisiin tarjouksiin sovellettavista säännöistä, sekä

iii)

asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 102 artikla, joka koskee julkisissa hankinnoissa noudatettavia yleisiä avoimuuden, suhteellisuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

Kantajan mielestä näitä sääntöjä on rikottu siltä osin kuin riidanalaisessa päätöksessä

i)

mainitaan, että minkään seikan, joka on esitetty joko jätetyissä tarjouksissa tai myöhemmin pyydetyissä lisäselvityksissä, perusteella ei voida todeta, että yhden sopimuspuoleksi valitun yhtiön tarjous olisi poikkeuksellisen alhainen sovellettavan säännöstön kannalta, ja

ii)

ilmoitetaan edellä mainitun tarjouksen olevan alhaisin sääntöjenmukainen tarjous perustelematta tätä asianmukaisesti, vaikka viimeksi mainitun tarjous ei selvästi ole alhaisin sääntöjenmukainen tarjous, vaikka se sisältää poikkeuksellisen alhaisia hintoja ja vaikka se olisi pitänyt todeta sääntöjenvastaiseksi ja poistaa sitten Euroopan parlamentin toteuttamasta konkreettisemmasta ja perusteellisemmasta tutkinnasta.