201806290631986682018/C 249/502952018TC24920180716SL01SLINFO_JUDICIAL20180607404121

Zadeva T-295/18: Tožba, vložena 7. junija 2018 – Grčija/Komisija


C2492018SL4010120180607SL0050401412

Tožba, vložena 7. junija 2018 – Grčija/Komisija

(Zadeva T-295/18)

2018/C 249/50Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopniki: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A-E. Vasilopoulou in E. Chroni)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razveljavi v delu, v katerem so bili z njim iz financiranja Unije izključeni določeni odhodki Helenske republike v skupnem (bruto) znesku 17869131,75 EUR (finančni vpliv 14857076,98 EUR), ki so v zvezi z ukrepi 125A, 321 in 322 (bruto znesek 15631043,52 EUR in finančni vpliv 12618988,75 EUR) ter ukrepom 123A (znesek 2238088,23 EUR) nastali in bili prijavljeni v okviru EKSRP, oziroma v znesku EUR 588103,59, ki so na podlagi ukrepa pregleda transakcij za proračunska leta 2011-2014 nastali v okviru EKJS, in

toženi stranki naloži plačilo stroškov Helenske republike.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja osem tožbenih razlogov. Prvih šest tožbenih razlogov se nanaša na popravek, ki je bil v okviru EKSRP naložen v zvezi z ukrepi 125Α, 321, 322 in 123Α, zadnja dva pa na popravek, ki je bil naložen zaradi pomanjkljivosti pregleda transakcij na podlagi Poglavja III Naslova V Uredbe (EU) št. 1306/2013 ( 1 ).

1.

Prvi tožbeni razlog: napačna razlaga in uporaba primera iz člena 52(4)(c) Uredbe (EU) št. 1306/2013, prekoračitev časovne pristojnosti Komisije za naložitev spornih finančnih popravkov in napačna ugotovitev dejanskega stanja s strani Komisije v zvezi z določitvijo osnove za izračun spornega popravka.

2.

Drugi tožbeni razlog, naveden podredno: kršitev načel ne bis in idem, pravne varnosti, dobrega upravljanja, legitimnih pričakovanj države članice in sorazmernosti.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev določb člena 71(2) in člena 75(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ( 2 ), člena 43 Uredbe (ES) št. 1974/2006 ( 3 ), določb nacionalnega programa razvoja podeželja, ki ga je odobrila Komisija, (PRP 2007-2013) in člena 24(2)(b) Uredbe (EU) št. 65/2011 ( 4 ), neobstoj pravne podlage in neobrazložitev ter napačna ugotovitev dejanskega stanja glede naloženega pavšalnega popravka v višini 10 %, ker je organ upravljanja svoje pristojnosti izvajal zakonito in celovito.

4.

Četrti tožbeni razlog, naveden podredno tretjemu tožbenemu razlogu: kršitev načel sorazmernosti in legitimnih pričakovanj države članice, smernic iz dokumentov VI/5330/1997 in C(2015) 3675 z dne 8. junija 2015 ter nezadostna obrazložitev glede uporabljene stopnje pavšalnega popravka v višini 10 %.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev določb člena 24(2) Uredbe (EU) št. 65/2011, napačna ugotovitev dejanskega stanja in nezadostna obrazložitev glede očitanih nepravilnosti organa upravljanja pri preučitvi vlog za pomoč in očitanega neobstoja nadzora nad postopkom ocenjevanja ter kršitev načela sorazmernosti.

6.

Šesti tožbeni razlog: kršitev določb člena 24(1) in (2) Uredbe (EU) št. 65/2011 in načela sorazmernosti, napačna ugotovitev dejanskega stanja in nezadostna obrazložitev glede očitanega neobstoja ocene razumnosti odhodkov.

7.

Sedmi tožbeni razlog: finančni popravek, naložen za proračunska leta od 2011 do 2013 je treba razglasiti za ničen, ker nima pravne podlage in ni obrazložen, zlasti za leto 2013 pa tudi, ker je v nasprotju z načelom dobrega upravljanja.

8.

Osmi tožbeni razlog, razdeljen na pet ločenih delov: sporni popravek je bil naložen zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja s strani Komisije, ob popolnem neobstoju obrazložitve in kršitvi pravice Helenske republike do obrambe.


( 1 ) Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 2013, L 347, str. 549)

( 2 ) Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL 2005, L 277, str. 1)

( 3 ) Uredba Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL 2006, L 368. str. 15)

( 4 ) Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL 2011, L 25, str. 8)