201806290631986682018/C 249/502952018TC24920180716ET01ETINFO_JUDICIAL20180607404121

Kohtuasi T-295/18: 7. juunil 2018 esitatud hagi – Kreeka versus komisjon


C2492018ET4010120180607ET0050401412

7. juunil 2018 esitatud hagi – Kreeka versus komisjon

(Kohtuasi T-295/18)

2018/C 249/50Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Kreeka Vabariik (esindajad: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A.-E. Vasilopoulou ja E. Chroni)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles sellega jäetakse Euroopa Liidu rahastamisest välja Kreeka Vabariigi järgmised kulud: brutosumma 17869131,75 eurot (finantsmõju 14857076,98 eurot), mis on kantud ja deklareeritud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames seoses meetmetega 125A, 321 ja 322 (brutosumma 15631043,52 ja finantsmõju 12618988,75 eurot) ning Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) raames seoses meetmega 123A (2238088,23 eurot) ja summas 588103,59 eurot järelkontrollide eest (eelarveaastatel 2011-2014); ning

mõista Kreeka Vabariigi kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaheksa väidet. Esimesed kuus väidet käsitlevad EAFRD raames meetmete 125Α, 321, 322 ja 123Α osas kohaldatud finantskorrektsiooni, samas kui kaks viimast väidet käsitlevad finantskorrektsioone, mida kohaldati määruse (EL) nr 1306/2013 ( 1 ) V jaotise III peatüki kohaste järelkontrollidega seotud puuduste tõttu (eelarveaasta 2012).

1.

Esimene väide, et määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 52 lõike 4 punkti c tõlgendati ja kohaldati vääralt; et komisjon ületas vaidlusaluste korrektsioonide määramisel oma ratione temporis pädevust, ja et komisjon tegi faktivea vaidlusaluse korrektsiooni arvutamise aluse kindlaksmääramisel.

2.

Teine väide, mis on esitatud teise võimalusena, ja mille kohaselt rikuti ne bis in idem põhimõtet ja õiguskindluse, hea halduse ja liikmesriigi õiguspärase ootuse ning proportsionaalsuse põhimõtteid.

3.

Kolmas väide, et rikuti määruse (EÜ) nr 1698/2005 ( 2 ) artikli 71 lõiget 2 ja artikli 75 lõiget 1; määruse (EÜ) nr 1974/2006 ( 3 ) artiklit 43; komisjoni poolt heaks kiidetud riikliku maaelu arengu programmi (PSR 2007 – 2013) sätteid ning määruse (EÜ) nr 65/2011 ( 4 ) artikli 24 lõike 2 punkti b, ning et puudus õiguslik alus ja põhjendus, ja et faktiliste asjaolude hindamisel tehti hindamisviga seoses määratud 10 % finantskorrektsiooniga, kuivõrd korraldusasutus teostas oma pädevust õiguspäraselt ja täieulatuslikult.

4.

Neljas väide, mis on esitatud kolmanda väite alternatiivina ja mille kohaselt: rikuti proportsionaalsuse põhimõtet; liikmesriigi õiguspärast ootust; suuniseid, mis sisalduvad 8. juuni 2015. aasta dokumentides VI/5330/1997 ja C(2015) 3675, ning esitati ebapiisav põhjendus kohaldatud finantskorrektsiooni 10 % määra kohta.

5.

Viies väide, et rikuti määruse (EL) nr 65/2011 artikli 24 lõiget 2; tehti faktiviga ja esitati ebapiisav põhjendus esiteks väidetavate rikkumiste osas, mida korraldusasutus abitaotluste hindamisel olevat toime pannud, ning teiseks hindamistegevuse korralduse üle teostatud väidetavalt puuduliku seire osas, ning et rikuti proportsionaalsuse põhimõtet.

6.

Kuues väide, et rikuti määruse (EL) nr 65/2011 artikli 24 lõikeid 1 ja 2 ning proportsionaalsuse põhimõtet; tehti faktiviga ning esitati ebapiisav põhjendus seoses kulude mõistlikkuse hindamisel väidetavalt esinenud puudustega.

7.

Seitsmes väide, et eelarveaastate 2011-2013 eest määratud finantskorrektsioon tuleb tühistada, sest sellel puudub õiguslik alus ja põhjendus, eriti 2013. aasta osas olevat see vastuolus hea halduse põhimõttega.

8.

Kaheksas väide, mis koosneb viiest alaosast, ja mille kohaselt vaidlusalune finantskorrektsioon määrati komisjoni tehtud faktivea tõttu, sel puudub täielikult põhjendus ja selle määramisel rikuti Kreeka Vabariigi kaitseõigusi.


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT 2013, L 347, lk 549).

( 2 ) Nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT 2005, L 277, lk 1).

( 3 ) Komisjoni 15. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT 2006, L 368, lk 15).

( 4 ) Komisjoni 27. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT 2011, L 25, lk 8).