201806150621955132018/C 231/572912018TC23120180702PL01PLINFO_JUDICIAL20180507454511

Sprawa T-291/18: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2018 r. – Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)


C2312018PL4510120180507PL0057451451

Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2018 r. – Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)

(Sprawa T-291/18)

2018/C 231/57Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (Donaueschingen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Jacob)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „Compliant Constructs” – zgłoszenie nr 16 125 461

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie R 1626/2017-4

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i nakazanie rejestracji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.