201806290601986312018/C 249/482892018TC24920180716SV01SVINFO_JUDICIAL20180504383921

Mål T-289/18: Talan väckt den 4 maj 2018 – Pšonka mot rådet


C2492018SV3810120180504SV0048381392

Talan väckt den 4 maj 2018 – Pšonka mot rådet

(Mål T-289/18)

2018/C 249/48Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Artem Viktorovič Pšonka (Kramatorsk, Ukraina) (ombud: advokaten M. Mleziva)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (GUSP) 2018/333 av den 5 mars 2018 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina och rådets genomförandeförordning (EU) 2018/326 av den 5 mars 2018, i den del detta beslut och denna förordning rör sökanden, och

förplikta Europeiska unionens råd att bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av rätten till god förvaltning.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden bland annat att Europeiska unionens råd brast i omsorg när den antog beslut (GUSP) 2018/333 av den 5 mars 2018, såtillvida rådet före antagandet av det angripna beslutet inte beaktade sökandens argument och den bevisning sökanden hade förebringat, vilken stödjer hans yrkanden, utan huvudsakligen grundade sin bedömning på den korta sammanfattningen från den allmänna åklagarmyndigheten i Ukraina och inte begärde någon kompletterande information under utredningen i Ukraina.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av sökandens rätt till egendom.

Sökanden anför i detta sammanhang att de restriktiva åtgärder som vidtagits mot honom är oproportionerliga, går utöver vad som är nödvändigt och innebär åsidosättande av skyddet för rätt till egendom enligt internationell rätt.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av sökandens grundläggande rättigheter enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Sökanden anför i detta sammanhang att hans rätt till en rättvis rättegång och till att presumeras oskyldig samt hans rätt till skydd för privat egendom åsidosattes genom antagandet av restriktiva åtgärder.