201806150551955122018/C 231/542872018TC23120180702PL01PLINFO_JUDICIAL20180504424211

Sprawa T-287/18: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2018 r. – M. I. Industries / EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)


C2312018PL4210120180504PL0054421421

Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2018 r. – M. I. Industries / EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

(Sprawa T-287/18)

2018/C 231/54Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci M. Montañá Mora i S. Sebe Marin)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Natural Instinct Ltd (Camberley, Zjednoczone Królestwo)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: strona skarżąca

Sporny znak towarowy: graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny „Nature’s Variety Instinct” – zgłoszenie nr 14 290 647

Postępowanie przed EUIPO: postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie R 1659/2017-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

nakazanie EUIPO oraz, w stosownym przypadku, stronie wnoszącej sprzeciw wspólnego i solidarnego pokrycia kosztów postępowania.

Podniesione zarzuty

naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001.