201806290641986392018/C 249/472852018TC24920180716CS01CSINFO_JUDICIAL20180504373821

Věc T-285/18: Žaloba podaná dne 4. května 2018 – Pšonka v. Rada


C2492018CS3710120180504CS0047371382

Žaloba podaná dne 4. května 2018 – Pšonka v. Rada

(Věc T-285/18)

2018/C 249/47Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Žalobce: Viktor Pavlovič Pšonka (Kyjev, Ukrajina) (zástupce: M. Mleziva, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/333 ze dne 5. března 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2018/326 ze dne 5. března 2018, a to v rozsahu, v němž se tato rozhodnutí a nařízení vztahují na žalobce.

rozhodl, že Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobcem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení práva na řádnou správu

žalobce odůvodňuje svou žalobu mimo jiné tím, že Rada Evropské unie nejednala při přijetí rozhodnutí (SZBP) 2018/333 ze dne 5. března 2018 s řádnou péčí, neboť se před přijetím napadaného rozhodnutí nevypořádala s tvrzeními žalobce a důkazy předloženými žalobcem, které svědčí ve prospěch žalobce, a vycházela zásadně ze stručného shrnutí Generální prokuratury Ukrajiny a nepožadovala žádné doplňující informace o průběhu vyšetřování na Ukrajině.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení vlastnického práva žalobce

žalobce v této souvislosti tvrdí, že omezení, která jsou proti němu přijata, jsou nepřiměřená, nadbytečná a porušující záruky mezinárodněprávní ochrany vlastnického práva žalobce.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení základních práv žalobce zaručených mu Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod

žalobce v této souvislosti tvrdí, že přijetím omezujících opatření vůči němu bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces, presumpci neviny, jakož i ochranu soukromého vlastnictví.