201806290641986392018/C 249/472852018TC24920180716BG01BGINFO_JUDICIAL20180504373821

Дело T-285/18: Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — Pšonka/Съвет


C2492018BG3710120180504BG0047371382

Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — Pšonka/Съвет

(Дело T-285/18)

2018/C 249/47Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Viktor Pavlovič Pšonka (Киев, Украйна) (представител: M. Mleziva, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение (ОВППС) 2018/333 на Съвета от 5 март 2018 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/326 на Съвета от 5 март 2018 година в частта, която се отнася до жалбоподателя,

да осъди Съвета на Европейския съюз да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези на жалбоподателя.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е твърдение за нарушение на правото на добра администрация:

в подкрепа на жалбата си жалбоподателят по-специално твърди, че Съветът на Европейския съюз не положил дължимата грижа при приемането на Решение (ОВППС) 2018/333 от 5 март 2018 година, тъй като не разгледал твърденията и доказателствата, които жалбоподателят представил в своя защита, а се основал главно на кратко изложение на генералния прокурор на Украйна, без да поиска допълнителна информация относно хода на разследването в Украйна.

2.

Второто основание е твърдение за нарушение на правото на собственост на жалбоподателя:

в това отношение жалбоподателят твърди, че приетите срещу него ограничителни мерки били непропорционални, надхвърляли необходимото и нарушавали международноправните гаранции за защита на правото на собственост на жалбоподателя.

3.

Третото основание е твърдение за нарушение на основните права на жалбоподателя, гарантирани от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи:

в това отношение жалбоподателят твърди, че приетите срещу него ограничителни мерки засягали правото му на справедлив процес, презумпцията за невиновност и правото му на защита на частната собственост.