201806290751986712018/C 249/462842018TC24920180716BG01BGINFO_JUDICIAL20180503363721

Дело T-284/18: Жалба, подадена на 3 май 2018 г. — Arbuzov/Съвет


C2492018BG3610120180503BG0046361372

Жалба, подадена на 3 май 2018 г. — Arbuzov/Съвет

(Дело T-284/18)

2018/C 249/46Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Sergej Arbuzov (Киев, Украйна) (представител: M. Mleziva, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение (ОВППС) 2018/333 на Съвета от 5 март 2018 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна в частта, която се отнася до Sergej Arbuzov,

да осъди Съвета на Европейския съюз да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези на Sergej Arbuzov.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Първото основание е твърдение за нарушение на правото на добра администрация.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят по-специално твърди, че Съветът на Европейския съюз не положил дължимата грижа при приемането на Решение (ОВППС) 2018/333 от 5 март 2018 година, тъй като не разгледал твърденията и доказателствата, които жалбоподателят представил в своя защита, а се основал главно на кратко изложение на генералния прокурор на Украйна, без да поиска допълнителна информация относно хода на разследването в Украйна.

2.

Второто основание е твърдение за нарушение на правото на собственост на жалбоподателя.

В това отношение жалбоподателят твърди, че приетите срещу него ограничителни мерки били непропорционални, надхвърляли необходимото и нарушавали международноправните гаранции за защита на правото на собственост на жалбоподателя.