201806150801955062018/C 231/532792018TC23120180702SV01SVINFO_JUDICIAL20180430414221

Mål T-279/18: Överklagande ingett den 30 april 2018 – Alliance Pharmaceuticals mot EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)


C2312018SV4110120180430SV0053411422

Överklagande ingett den 30 april 2018 – Alliance Pharmaceuticals mot EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

(Mål T-279/18)

2018/C 231/53Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Alliance Pharmaceuticals (Wiltshire, Förenade kungariket) (ombud: M. Edenborough, QC)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf/Ts, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av varumärket ”AXICORP ALLIANCE” –Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 072 913

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av överklagandenämnden vid EUIPO den 7 februari 2018 i ärende R 1473/2017-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

Alternativt ändra det angripna beslutet från femte överklagandenämnden så att invändningen ska överlämnas till invändningsenheten för omprövning av invändningen i enlighet med artiklarna 8.1 b och 8.5 utöver en omprövning av invändningen i enlighet med artikel 8.4,

förplikta EUIPO att ersätta klaganden för dess rättegångskostnader orsakade av detta överklagande samt kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden. Alternativt, om motparten vid överklagandenämnden intervenerar, ska EUIPO och intervenienten solidariskt ersätta klaganden för dess rättegångskostnader i detta förfarande och förfarandet vid överklagandenämnden.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.

Överklagandenämnden har felaktigt tolkat specifikationerna för de tidigare registrerade varumärkena och konstaterade följaktligen att de användningsbevis som hade åberopats inte styrkte verklig användning av de varor som ingår i dessa specifikationer.