201806150801955062018/C 231/532792018TC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180430414221

Kohtuasi T-279/18: 30. aprillil 2018 esitatud hagi – Alliance Pharmaceuticals versus EUIPO – AxiCorp GmbH (AXICORP ALLIANCE)


C2312018ET4110120180430ET0053411422

30. aprillil 2018 esitatud hagi – Alliance Pharmaceuticals versus EUIPO – AxiCorp GmbH (AXICORP ALLIANCE)

(Kohtuasi T-279/18)

2018/C 231/53Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Alliance Pharmaceuticals Ltd (Wiltshire, Ühendkuningriik) (esindaja: QC M. Edenborough)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf/Ts, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: kaubamärgi AXICORP ALLIANCE ELi nimetav rahvusvaheline registreering – ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 072 913

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 7. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 1473/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

teise võimalusena muuta viienda apellatsioonikoja otsust nii, et vastulause saadetakse tagasi vastulausete osakonnale vastulause uuesti läbivaatamiseks artikli 8 lõike 1 punkti b ning artikli 8 lõike 5 alusel ning vastulause kaalumiseks artikli 8 lõike4 alusel;

mõista EUIPO-lt hageja kasuks välja hageja kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluse kulud. Kui apellatsioonikoja menetluse teine pool astub käesolevasse menetlusse, siis teise võimalusena mõista hageja kohtukulud ning apellatsioonikoja menetluse kulud välja kostjalt ja menetlusse astujalt solidaarselt.

Väited

Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

apellatsioonikoda tõlgendas valesti varasemate registreeritud kaubamärkide kirjeldusi ja seetõttu otsustas, et tõendid tegeliku kasutamise kohta ei tõendanud kaubamärkide kasutamist nende kirjeldustega hõlmatud kaupade suhtes.