201806150611955222018/C 231/522772018TC23120180702PL01PLINFO_JUDICIAL20180504404122

Sprawa T-277/18: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2018 r. – Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)


C2312018PL4020120180504PL0052402412

Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2018 r. – Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

(Sprawa T-277/18)

2018/C 231/52Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Zitro IP Sàrl (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat A. Canela Giménez)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy PICK & WIN MULTISLOT – zgłoszenie nr 16 071 946

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie R 978/2017-4

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.