201806290691986822018/C 249/452742018TC24920180716CS01CSINFO_JUDICIAL20180430353622

Věc T-274/18: Žaloba podaná dne 30. dubna 2018 – Klymenko v. Rada


C2492018CS3520120180430CS0045352362

Žaloba podaná dne 30. dubna 2018 – Klymenko v. Rada

(Věc T-274/18)

2018/C 249/45Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moskva, Rusko) (zástupce: M. Phelippeau, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu O. V. Klymenka za přípustnou;

zrušil rozhodnutí Rady Evropské unie 2018/333 ze dne 5. března 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;

zrušil prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/326 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení podle článků 87 a 91 jednacího řádu Tribunálu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění napadených aktů.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení práva na obhajobu a práva na účinnou právní ochranu zaručených z titulu základních zásad evropského práva, zejména článku 47 Listiny základních práv Evropské unie a článků 6 a 13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z neexistence právního základu, jelikož článek 29 Smlouvy o Evropské unii nemůže být právním základem pro omezující opatření přijaté vůči O. V. Klymenkovi.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z nesprávného skutkového zjištění, jelikož O. V. Klymenko předkládá důkazy svědčící o neexistenci skutkového základu pro jakékoli trestní řízení.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení základního práva na respektování vlastnictví, které je základní zásadou unijního práva chráněnou článkem 17 Listiny základních práv Evropské unie a článkem 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.