201806220621970612018/C 240/592732018TC24020180709CS01CSINFO_JUDICIAL20180430515111

Věc T-273/18: Žaloba podaná dne 30. dubna 2018 – Bernaldo de Quirós v. Komise


C2402018CS5110120180430CS0059511511

Žaloba podaná dne 30. dubna 2018 – Bernaldo de Quirós v. Komise

(Věc T-273/18)

2018/C 240/59Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Belén Bernaldo de Quirós (Brusel, Belgie) (zástupkyně: M. Casado García-Hirschfeld, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil tuto žalobu za přípustnou a opodstatněnou

a v důsledku toho

zrušil rozhodnutí ze dne 6. července 2017,

v případě potřeby zrušil rozhodnutí ze dne 31. ledna 2018 o zamítnutí stížnosti,

uložil náhradu nemajetkové újmy, která byla žalobkyni způsobena těmito rozhodnutími, odhadované zcela symbolicky na 1 euro,

uložil žalované náhradu všech nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení mandátu Úřadu pro vyšetřování a disciplinární opatření při správním vyšetřování vedeném proti žalobkyni, jakož i z porušení zásad nestrannosti a řádné správy.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení zásady respektování práv na obhajobu a článku 3 přílohy IX služebního řádu a z porušení zásady rovnosti zbraní během slyšení žalobkyně na základě článku 22 přílohy IX služebního řádu.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení zásady proporcionality a ze zjevně nesprávného posouzení.