201806220621970612018/C 240/592732018TC24020180709BG01BGINFO_JUDICIAL20180430515111

Дело T-273/18: Жалба, подадена на 30 април 2018 г. — Bernaldo de Quirós/Комисия


C2402018BG5110120180430BG0059511511

Жалба, подадена на 30 април 2018 г. — Bernaldo de Quirós/Комисия

(Дело T-273/18)

2018/C 240/59Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Belén Bernaldo de Quirós (Брюксел, Белгия) (представител: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да приеме настоящата жалба за допустима и основателна,

като с оглед на това:

да отмени решението от 6 юли 2017 г.,

да отмени, ако прецени, че се налага, решението от 31 януари 2018 г., с което се отхвърля жалбата му по административен ред,

да присъди на жалбоподателя обезщетение за претърпените в резултат на тези решения неимуществените вреди, като ги оцени символично на 1 евро,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е твърдение за нарушение на правомощията на Службата за разследвания и дисциплинарни въпроси в административното разследване срещу жалбоподателя, както и за нарушение на принципите на безпристрастност и добра администрация.

2.

Второто основание е твърдение за нарушение на принципа на зачитане на правото на защита и за нарушение на член 3 от приложение IX към Правилника, и от друга страна, за нарушение на принципа на равни процесуални възможности при изслушването на жалбоподателя въз основа на член 22 от приложение IX към Правилника.

3.

Трето основание е твърдение за нарушение на принципа на пропорционалност и за явна грешка в преценката.