201806080311931532018/C 221/432722018TC22120180625BG01BGINFO_JUDICIAL20180427363722

Дело T-272/18: Жалба, подадена на 27 април 2018 г. — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS)


C2212018BG3620120180427BG0043362372

Жалба, подадена на 27 април 2018 г. — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS)

(Дело T-272/18)

2018/C 221/43Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: EBM Technologies Inc. (гр. Тайпе, Тайван) (представители: J. Liesegang, M. Jost, N. Lang, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „MobiPACS“ — заявка за регистрация № 16 400 061

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 19 февруари 2018 г. по преписка R 2145/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 42, параграф 1 във връзка с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.