201806150531955352018/C 231/502712018TC23120180702SV01SVINFO_JUDICIAL20180503394021

Mål T-271/18: Talan väckt den 3 maj 2018 – Mauritsch mot INEA


C2312018SV3910120180503SV0050391402

Talan väckt den 3 maj 2018 – Mauritsch mot INEA

(Mål T-271/18)

2018/C 231/50Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Walter Mauritsch (Wien, Österrike) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Champetier)

Svarande: Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen

först ska ogiltigförklara svarandens beslut av den 24 januari 2018, genom vilket sökandens klagomål av den 4 oktober 2017 avslogs, och därefter ska ogiltigförklara svarandens beslut av den 2 augusti 2017, genom vilket sökandens begäran om ersättning av den 10 april 2017 avslogs,

ska förplikta svaranden att ersätta sökanden för den ekonomiska skada, bestående i att svaranden gick miste om arbetslöshetsersättning under en period om högst tre år, vilken svarandens felaktiga agerande gett upphov till, jämte relevant ränta, och

ska förplikta svaranden att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har sökanden anfört att svaranden inte på ett tydligt sätt informerade sökanden om hans rättigheter i fråga om social trygghet för det fall sökanden valde att inte förnya avtalet. Enligt sökanden kunde han inte veta att hans beslut att inte förnya avtalet skulle betraktas som en avskedsansökan. Sökanden informerades således inte och svaranden åsidosatte sin omsorgsskyldighet och principen om god förvaltningssed i artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.