201806150531955352018/C 231/502712018TC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180503394021

Kohtuasi T-271/18: 3. mail 2018 esitatud hagi – Mauritsch versus INEA


C2312018ET3910120180503ET0050391402

3. mail 2018 esitatud hagi – Mauritsch versus INEA

(Kohtuasi T-271/18)

2018/C 231/50Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Walter Mauritsch (Viin, Austria) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Champetier)

Kostja: Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada esiteks INEA 24. jaanuari 2018. aasta otsus, millega jäetakse rahuldamata hageja 4. oktoobri 2017. aasta kaebus, ja teiseks INEA 2. augusti 2017. aasta otsus, millega jäetakse rahuldamata hageja 10. aprilli 2017. aasta hüvitisenõue;

mõista INEA-lt välja hüvitis varalise kahju eest, mis hagejal väidetavalt INEA tõttu tekkis ja mis võrdub kaotatud töötushüvitisega, millele hagejal oleks olnud õigus kolme aasta jooksul, suurendatuna intressi võrra asjakohases määras, ja

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi põhjendamiseks väite, mille kohaselt ei esitanud INEA talle asjakohast ja selget teavet tema sotsiaalkindlustuse õiguste kohta juhul, kui ta keeldub allkirjastamast oma lepingu pikendamise akti. Hageja väidab, et talle ei olnud teada, et lepingu allkirjastamisest keeldumist käsitatakse ametist lahkumisena. Seega ei antud talle teavet ja INEA rikkus hoolitsemiskohustust ja hea halduse põhimõtet, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 41.