201806150531955352018/C 231/502712018TC23120180702CS01CSINFO_JUDICIAL20180503394021

Věc T-271/18: Žaloba podaná dne 3. května 2018 – Mauritsch v. INEA


C2312018CS3910120180503CS0050391402

Žaloba podaná dne 3. května 2018 – Mauritsch v. INEA

(Věc T-271/18)

2018/C 231/50Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Walter Mauritsch (Vídeň, Rakousko) (zástupci: S. Rodrigues a A. Champetier, advokáti)

Žalovaná: Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí žalované ze dne 24. ledna 2018, kterým byla zamítnuta žalobcova stížnost ze dne 4. října 2017, a rozhodnutí ze dne 2. srpna, kterým byla zamítnuta žalobcova žádost o náhradu ze dne 10. dubna 2017;

uložil žalované povinnost nahradit žalobci škodu, která mu údajně vznikla v důsledku pochybění žalované, a to ve výši odpovídající podpoře v nezaměstnanosti na dobu maximálně tří let navýšené o úroky z prodlení; a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce žalobní důvod, který vychází z toho, že mu žalovaná neposkytla řádné a jednoznačné informace o jeho nárocích vyplývajících ze sociálního zabezpečení pro případ jeho odmítnutí podepsat prodloužení smlouvy. Žalobce tvrdí, že nemohl vědět, že jeho odmítnutí podepsat smlouvu bude považováno za rezignaci. Žalobci tak nebyly poskytnuty informace a žalovaná porušila povinnost postupovat s náležitou péčí a zásadu řádné správy ve smyslu článku 41 Listiny základních práv Evropské unie.