201806150531955352018/C 231/502712018TC23120180702BG01BGINFO_JUDICIAL20180503394021

Дело T-271/18: Жалба, подадена на 3 май 2018 г. — Mauritsch/INEA


C2312018BG3910120180503BG0050391402

Жалба, подадена на 3 май 2018 г. — Mauritsch/INEA

(Дело T-271/18)

2018/C 231/50Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Walter Mauritsch (Виена, Австрия) (представители: S. Rodrigues и A. Champetier, адвокати)

Ответник: Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени, първо, решението на ответника от 24 януари 2018 г., с което е отхвърлена жалбата, подадена от жалбоподателя по административен ред на 4 октомври 2017 г., и второ, решението на ответника от 2 август 2017 г., с което е отхвърлено искането на жалбоподателя за обезщетение, предявено на 10 април 2017 г.,

да осъди ответника да изплати на жалбоподателя обезщетение за имуществените вреди, които същият твърди, че е претърпял в резултат от противоправното поведение на ответника, представляващи неполучено обезщетение за безработица за максимум три години, заедно със съответните лихви; и

да осъди ответника да заплати направените от жалбоподателя съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Като основание за жалбата си жалбоподателят посочва това, че ответникът не му предоставил подходяща и ясна информация какви са осигурителните му права в случай, че откаже да подпише споразумение за подновяване на договора. Жалбоподателят твърди, че е нямало как да знае, че отказът му да подпише договора ще се разглежда като заявление за напускане. Така жалбоподателят бил лишен от информация, а ответникът не изпълнил задължението си за полагане на грижа и нарушил принципа на добра администрация, закрепен в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.