201806150591955012018/C 231/482682018TC23120180702SV01SVINFO_JUDICIAL20180427383811

Mål T-268/18: Överklagande ingett den 27 april 2018 – Sandrone mot EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)


C2312018SV3810120180427SV0048381381

Överklagande ingett den 27 april 2018 – Sandrone mot EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Mål T-268/18)

2018/C 231/48Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Luciano Sandrone (Barolo, Italien) (ombud: advokaten A. Borra)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Luciano Sandrone” – Registreringsansökan nr 14 416 598

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 26 februari 2018 i ärende R 1207/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Det saknas bevis på att det äldre varumärket har varit i verkligt bruk i enlighet med artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.