201806150591955012018/C 231/482682018TC23120180702BG01BGINFO_JUDICIAL20180427383811

Дело T-268/18: Жалба, подадена на 27 април 2018 г. — Sandrone/EUIPO — J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)


C2312018BG3810120180427BG0048381381

Жалба, подадена на 27 април 2018 г. — Sandrone/EUIPO — J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Дело T-268/18)

2018/C 231/48Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Luciano Sandrone (Barolo, Италия) (представител: A. Borra, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Luciano Sandrone“ — заявка за регистрация № 14 416 598

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 26 февруари 2018 г. по преписка R 1207/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Липса на доказателства за реално използване на по-ранната марка в съответствие с член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 2017/1001.

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.