201806150791955182018/C 231/462652018TC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180427363721

Kohtuasi T-265/18: 27. aprillil 2018 esitatud hagi – Biernacka-Hoba versus EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)


C2312018ET3610120180427ET0046361372

27. aprillil 2018 esitatud hagi – Biernacka-Hoba versus EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Kohtuasi T-265/18)

2018/C 231/46Hagiavalduse keel: poola

Pooled

Hageja: Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Poola) (esindaja: advokaat R. Rumpel)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Poola)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Formata“ sisaldav ELi kujutismärk – ELi kaubamärk nr 11 529 427

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 13. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 2032/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi põhjendatuks;

tühistada vaidlustatud otsus osas, millega jäeti rahuldamata hageja esitatud taotlus tunnistada kehtetuks registreeritud kaubamärk „Formata“ nr 011 529 427;

muuta vaidlustatud otsust nii, et kaubamärk „Formata“ nr 011 529 427 tunnistatakse kehtetuks;

muuta vaidlustatud otsust menetluskulude osas;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Ekslikult on sedastatud, et varasema õiguse olemasolu ei ole piisavalt tõendatud.