201806150561955272018/C 231/442612018TC23120180702BG01BGINFO_JUDICIAL20180426353511

Дело T-261/18: Жалба, подадена на 26 април 2018 г. — Roxtec/EUIPO — Wallmax (Изображение на черен квадрат, съдържащ седем концентрични сини кръга)


C2312018BG3510120180426BG0044351351

Жалба, подадена на 26 април 2018 г. — Roxtec/EUIPO — Wallmax (Изображение на черен квадрат, съдържащ седем концентрични сини кръга)

(Дело T-261/18)

2018/C 231/44Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Roxtec AB (Карлскрона, Швеция) (представители: J. Olsson и J. Adamsson, lawyers)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Wallmax Srl (Милано, Италия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз, която представлява черен квадрат, съдържащ седем концентрични сини кръга — заявка за регистрация № 14 338 735

Производство пред EUIPO: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 8 януари 2018 г. по преписка R 940/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски, както и разходите в производството пред EUIPO.

Изложено основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 2017/1001.