201806080201931232018/C 221/412592018TC22120180625ET01ETINFO_JUDICIAL20180423353511

Kohtuasi T-259/18: 23. aprillil 2018 esitatud hagi – Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg versus EUIPO – EuroChem Agro (Unifoska)


C2212018ET3510120180423ET0041351351

23. aprillil 2018 esitatud hagi – Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg versus EUIPO – EuroChem Agro (Unifoska)

(Kohtuasi T-259/18)

2018/C 221/41Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg sp. z o.o. (Tarnobrzeg, Poola) (esindaja: advokaat M. Kondrat)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk Unifoska – registreerimistaotlus nr 015017841

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 7. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 1503/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja saata asi tagasi EUIPO-le uuesti menetlemiseks;

või

muuta vaidlustatud otsust nii, et selles tuvastatakse ELi kaubamärgi Unifoska registreerimisest keeldumise suhteliste põhjuste puudumine kõikide klassi 1 kuuluvate kaupade osas ja tehakse otsus kaubamärk registreerida;

otsustada, et hagejale hüvitatakse tema kohtukulud.

Väited

Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte ja õiguskindluse põhimõtte rikkumine.