201806080241931502018/C 221/402572018TC22120180625NL01NLINFO_JUDICIAL20180424343521

Zaak T-257/18: Beroep ingesteld op 24 april 2018 — Iberpotash/Commissie


C2212018NL3410120180424NL0040341352

Beroep ingesteld op 24 april 2018 — Iberpotash/Commissie

(Zaak T-257/18)

2018/C 221/40Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Iberpotash, SA (Suria, Spanje) (vertegenwoordigers: N. Niejahr en B. Hoorelbeke, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

besluit (EU) 2018/118 van de Commissie van 31 augustus 2017 betreffende steunmaatregel SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) die Spanje ten gunste van Iberpotash ten uitvoer heeft gelegd [kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 5877] ( 1 ) nietig verklaren;

subsidiair:

het litigieuze besluit nietig verklaren voor zover daarbij wordt vastgesteld dat maatregel 1 staatssteun inhoudt, en de terugvordering daarvan met rente wordt gelast; en/of

het litigieuze besluit nietig verklaren voor zover daarin het bedrag van de in maatregel 4 vervatte onrechtmatige maar verenigbare steun die verzoekster heeft ontvangen, wordt begroot op 3902461,30 EUR, en de van verzoekster met rente terug te vorderen onrechtmatige steun wordt begroot op 3958109,70 EUR;

de Commissie verwijzen in haar eigen en verzoeksters kosten in verband met de onderhavige procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan.

1.

Eerste middel: de Commissie heeft artikel 107, lid 1, VWEU geschonden door vast te stellen dat maatregel 1 een overdracht van staatsmiddelen behelst.

2.

Tweede middel: de Commissie heeft artikel 107, lid 1, VWEU geschonden door vast te stellen dat maatregel 1 verzoekster een selectief economisch voordeel oplevert. Subsidiair wordt gesteld dat de Commissie artikel 16, lid 1, van de procedureverordening ( 2 ) heeft geschonden door het bedrag van de uit maatregel 1 voortvloeiende onrechtmatige en onverenigbare staatssteun, zo daarvan reeds sprake was, niet correct te begroten.

3.

Derde, subsidiaire middel: de Commissie heeft artikel 16, lid 1, van de procedureverordening geschonden door ten aanzien van maatregel 1 de terugvordering te gelasten, omdat deze terugvordering verzoeksters gewettigde vertrouwen en/of het rechtszekerheidsbeginsel schendt.

4.

Vierde middel: de Commissie heeft artikel 107, lid 1, VWEU geschonden door vast te stellen dat maatregel 4 verzoekster een selectief economisch voordeel oplevert.

5.

Vijfde, subsidiaire middel: de Commissie heeft artikel 16, lid 1, van de procedureverordening geschonden door het bedrag van de uit maatregel 4 voortvloeiende onrechtmatige en onverenigbare staatssteun, zo daarvan al sprake was, niet correct te begroten.


( 1 ) PB 2018, L 28, blz. 25.

( 2 ) Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB 2015, L 248, blz. 9).