201806080241931502018/C 221/402572018TC22120180625DA01DAINFO_JUDICIAL20180424343521

Sag T-257/18: Sag anlagt den 24. april 2018 — Iberpotash mod Kommissionen


C2212018DA3410120180424DA0040341352

Sag anlagt den 24. april 2018 — Iberpotash mod Kommissionen

(Sag T-257/18)

2018/C 221/40Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Iberpotash, SA (Suria, Spanien) (ved advokaterne N. Niejahr og B. Hoorelbeke)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/118 af 31. august 2017 om statsstøtte SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) gennemført af Spanien for Iberpotash (meddelt under nummer C(2017) 5877) ( 1 ) annulleres.

Subsidiært:

Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som det fastslås, at foranstaltning 1 indeholder statsstøtte, og at den skal tilbagesøges med renter fra sagsøgeren, og/eller

Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den fastsætter beløbet af den ulovlige, men med EU-retten forenelige statsstøtte, som sagsøgeren modtog i henhold til foranstaltning 4, til 3902461,30 EUR, og beløbet af den ulovlige støtte, der skal tilbagesøges med renter fra sagsøgeren, til 3958109,70 EUR.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fem anbringender.

1.

Med det første anbringende gøres gældende, at Kommissionen har tilsidesat artikel 107, stk. 1, TEUF ved at fastslå, at foranstaltning 1 udgør en overførsel af statslige midler.

2.

Med det andet anbringende gøres gældende, at Kommissionen har tilsidesat artikel 107, stk. 1, TEUF ved at fastslå, at foranstaltning 1 tildeler sagsøgeren en selektiv økonomisk fordel. Subsidiært gøres det gældende, at Kommissionen ikke har foretaget en korrekt fastsættelse af beløbet af den ulovlige og med EU-retten uforenelige statsstøtte, der måtte følge af foranstaltning 1, i strid med procedureforordningens artikel 16, stk. 1. ( 2 )

3.

Med det tredje anbringende gøres subsidiært gældende, at Kommissionen har tilsidesat procedureforordningens artikel 16, stk. 1, i forhold til foranstaltning 1 ved at kræve, at der skal foretages tilbagesøgning, eftersom en sådan tilbagesøgning er i strid med sagsøgernes berettigede forventning og/eller med retssikkerhedsprincippet.

4.

Med det fjerde anbringende gøres gældende, at Kommissionen har tilsidesat artikel 107, stk. 1, TEUF ved at fastslå, at foranstaltning 4 tildeler sagsøgeren en selektiv økonomisk fordel.

5.

Med det femte anbringende gøres subsidiært gældende, at Kommissionen har tilsidesat procedureforordningens artikel 16, stk. 1, ved ikke at foretage en korrekt fastsættelse af den ulovlige og med EU-retten uforenelige statsstøtte, der måtte følge af foranstaltning 4.


( 1 ) – EUT 2018, L 28, s. 25.

( 2 ) – Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13.7.2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT 2015, L 248, s. 9).