201806080241931502018/C 221/402572018TC22120180625BG01BGINFO_JUDICIAL20180424343521

Дело T-257/18: Жалба, подадена на 24 април 2018 г. — Iberpotash/Комисия


C2212018BG3410120180424BG0040341352

Жалба, подадена на 24 април 2018 г. — Iberpotash/Комисия

(Дело T-257/18)

2018/C 221/40Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Iberpotash, SA (Suria, Испания) (представители: N. Niejahr и B. Hoorelbeke. lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение (ЕС) 2018/118 на Комисията от 31 август 2017 година относно Държавна помощ SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP), приведена в действие от Испания в полза на Iberpotash (нотифицирано под номер С(2017) 5877); ( 1 )

при условията на евентуалност:

да отмени обжалваното решение в частта, в която констатира, че мярка 1 съдържа държавна помощ и разпорежда на жалбоподателя да я възстанови с лихвите; и/или

да отмени обжалваното решение в частта, в която определя размера на неправомерната, но съвместима помощ, получена от жалбоподателя и съдържаща се в мярка 4 на 390246130 EUR, а размера на неправомерната помощ, която жалбоподателят трябва да възстанови с лихвите, на 395810970 EUR;

да осъди Комисията да понесе направените от нея съдебни разноски, както и разноските на жалбоподателя в настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Според първото основание Комисията нарушила член 107, параграф 1 ДФЕС, когато констатирала, че мярка 1 включва прехвърляне на държавни ресурси.

2.

Според второто основание Комисията нарушила член 107, параграф 1 ДФЕС, когато констатирала, че мярка 1 предоставя избирателно икономическо предимство на жалбоподателя. При условията на евентуалност се твърди, че Комисията не определила правилно размера на евентуалната неправомерна и несъвместима държавна помощ, която произтича от мярка 1, в нарушение на член 16, параграф 1 от Процедурния регламент. ( 2 )

3.

Според третото основание при условията на евентуалност се твърди, че като разпоредила възстановяването, Комисията нарушила член 16, параграф 1 от Процедурния регламент що се отнася до мярка 1, тъй като такова възстановяване не зачита оправданите правни очаквания на жалбоподателя и/или принципа на правната сигурност.

4.

С четвъртото основание се твърди, че Комисията нарушила член 107, параграф 1 ДФЕС, когато констатирала, че мярка 4 предоставя избирателно икономическо предимство на жалбоподателя.

5.

С петото основание при условията на евентуалност се твърди, че Комисията нарушила член 16, параграф 1 от Процедурния регламент, когато не определила правилно размера на евентуалната неправомерна и несъвместима държавна помощ, която произтича от мярка 4.


( 1 ) ОВ L 28, 2018 г., стp. 25.

( 2 ) Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ 2015 L 248, стр. 9)