201806150771955392018/C 231/422552018TC23120180702SV01SVINFO_JUDICIAL20180423333421

Mål T-225/18: Talan väckt den 23 april 2018 – US mot ECB


C2312018SV3310120180423SV0042331342

Talan väckt den 23 april 2018 – US mot ECB

(Mål T-225/18)

2018/C 231/42Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: US (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan tas upp till prövning och bifalla den,

och följaktligen

ogiltigförklara beslutet om att inte omvandla sökandens avtal av den 13 juni 2017,

ogiltigförklara ECB:s beslut av den 11 oktober 2017, varigenom sökandens begäran om administrativ omprövning (administrative review) av den 11 augusti 2017 avslogs,

ogiltigförklara ECB:s beslut av den 13 februari 2018, som sökanden delgavs samma dag, varigenom sökandens klagomål (grievance procedure) av den 7 december 2017 avslogs,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Den första grunden avser en invändning om rättsstridighet avseende omvandlingspolicyn, då den strider mot artikel 10(c) i anställningsvillkoren samt artikel 2.0 i personalföreskrifterna, och har antagits i strid med normhierarkin.

2.

Den andra grunden avser en invändning om rättstridighet, då artikel 10(c) i anställningsvillkoren och artikel 2.0 i personalföreskrifterna strider mot rådets direktiv 199/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP och skäl 6 till ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP.

3.

Den tredje grunden avser en invändning om rättsstridighet avseende riktlinjerna för Annual Salary and Bonus Review (ASBR), då de åsidosätter motiveringsskyldigheten och rättssäkerhetsprincipen.

4.

Den fjärde grunden avser uppenbart oriktiga bedömningar och ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten avseende, för det första, de löneklasser sökanden klassificerats i, för det andra sökandens ”kontinuerliga utveckling”, och, för det tredje, vidhållandet av företagets behov (business needs) av sökandens särskilda kännedom, färdigheter och kompetenser.