201806150771955392018/C 231/422552018TC23120180702DA01DAINFO_JUDICIAL20180423333421

Sag T-255/18: Sag anlagt den 23. april 2018 — US mod ECB


C2312018DA3310120180423DA0042331342

Sag anlagt den 23. april 2018 — US mod ECB

(Sag T-255/18)

2018/C 231/42Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: US (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB)

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Sagen fremmes til realitetsbehandling og sagsøgeren gives medhold.

Følgelig:

Annullation af afgørelsen af 13. juni 2017 om ikke at ændre sagsøgerens kontrakt.

Annullation af ECB’s afgørelse af 11. oktober 2017 om afslag på sagsøgerens ansøgning af 11. august 2017 om en ny administrativ prøvelse (»administrative review«).

Annullation af ECB’s afgørelse af 13. februar 2018, meddelt sagsøgeren samme dag, om afslag på hans klage (»grievance procedure«) indgivet den 7. december 2017.

Sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for de lidte tab.

ECB tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende vedrører en ulovlighedsindsigelse rettet mod politikken for konvertering, for så vidt som denne tilsidesætter ansættelsesvilkårenes artikel 10, litra c, samt artikel 2.0 i de regler, der finder anvendelse på de ansatte og er blevet truffet i strid med retsreglernes trinfølge.

2.

Andet anbringende vedrører en ulovlighedsindsigelse, for så vidt som ansættelsesvilkårenes artikel 10, litra c, og artikel 2.0 i de regler, der finder anvendelse på de ansatte, tilsidesætter Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP og betragtning 6 til rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP.

3.

Tredje anbringende vedrører en ulovlighedsindsigelse hvad angår retningslinjerne i Annual Salary and Bonus Review (ASBR), for så vidt som sidstnævnte tilsidesætter begrundelsespligten og retssikkerhedsprincippet.

4.

Fjerde anbringende vedrører anlæggelsen af åbenbart urigtige skøn samt tilsidesættelse af begrundelsespligten, for så vidt angår, for det første, de løntrin, der er tildelt sagsøgeren, for det andet, dennes »fortsatte udvikling« og, for det tredje, bevarelsen af virksomhedens behov (»business needs«) for sagsøgerens specifikke kundskaber, færdigheder og kvalifikationer.