201806150771955392018/C 231/422552018TC23120180702BG01BGINFO_JUDICIAL20180423333421

Дело T-255/18: Жалба, подадена на 23 април 2018 г. — US/ЕЦБ


C2312018BG3310120180423BG0042331342

Жалба, подадена на 23 април 2018 г. — US/ЕЦБ

(Дело T-255/18)

2018/C 231/42Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: US (представители: L. Levi и A. Blot, адвокати)

Ответник: Европейска централна банка

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна;

вследствие на това:

да отмени решението за непреобразуване на договора на жалбоподателя с дата 13 юни 2017 г.;

да отмени решението на ЕЦБ от 11 октомври 2017 г., с което се отхвърля искането за административно преразглеждане („administrative review“) на жалбоподателя от 11 август 2017 г.;

да отмени решението на ЕЦБ от 13 февруари 2018 г., съобщено на жалбоподателя на същия ден, с което се отхвърля вътрешната му жалба („grievance procedure“), подадена на 7 декември 2017 г.;

да присъди обезщетение за претърпените вреди;

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първо основание, изведено от възражение за незаконосъобразност на политиката за преобразуване, доколкото тя нарушава член 10(c) от Условията за работа, както и член 2.0 от Правилника за персонала и е била приета при неспазване на йерархията на правните норми.

2.

Второ основание, изведено от възражение за незаконосъобразност, доколкото член 10(c) от Условията за работа и член 2.0 от Правилника за персонала нарушават Директива 199/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и съображение 6 от Рамковото споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP).

3.

Трето основание, изведено от възражение за незаконосъобразност на Насоките относно годишното преразглеждане на заплатите и премиите (ASBR), доколкото последните нарушават задължението за мотивиране и принципа на правна сигурност.

4.

Четвърто основание, изведено от явни грешки в преценката, както и от нарушение на задължението за мотивиране, що се отнася, на първо място, степените на възнаграждение, предоставени на жалбоподателя, на второ място, „непрекъснатото развитие“ на същия, на трето място, запазването на нуждите на предприятието („business needs“) за познанията, уменията и специалните компетенции на жалбоподателя.