201806220661970622018/C 240/562532018TC24020180709PL01PLINFO_JUDICIAL20180423484922

Sprawa T-253/18: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2018 r. – VY / Komisja


C2402018PL4820120180423PL0056482492

Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2018 r. – VY / Komisja

(Sprawa T-253/18)

2018/C 240/56Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: VY (przedstawiciel: adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie mianowania [niejawne] ( 1 ) na stanowisko kierownika wydziału [niejawne] przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Japonii oraz decyzji oddalającej kandydaturę skarżącego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi trzy zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia ogłoszenia o naborze.

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia.

3.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także art. 1d statutu.


( 1 ) Dane niejawne.