201806150881955092018/C 231/402442018TC23120180702SV01SVINFO_JUDICIAL20180420313222

Mål T-244/18: Talan väckt den 20 april 2018 – Synergy Hellas mot kommissionen


C2312018SV3120120180420SV0040312322

Talan väckt den 20 april 2018 – Synergy Hellas mot kommissionen

(Mål T-244/18)

2018/C 231/40Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etairia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Aten, Grekland) (ombud: advokaten K. Damis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

bifalla talan,

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2018) 1115 final av den 19 februari 2018 om återkrav av 76282,08 euro jämte ränta från d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etairia Parochis Ypiresion Pliroforikis, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 85 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 ( 1 ).

Kommissionens beslut att inte lämna bifall till den lagenliga ansökan om förlängning av betalningsfristen strider mot bestämmelserna i nämnda artikel, då 73 procent av lånebeloppet, inklusive ränta, redan betalats och den säkerhet som kommissionen krävt med avseende på hela det ursprungliga lånebeloppet jämte ränta redan ställts.

Kommissionens motivering med avseende på lagenligheten hos den angripna åtgärden saknar grund.

Kommissionen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter att motivera det angripna beslutet.

2.

Andra grunden: Åsidosättande och/eller överskridande av gränserna för utrymmet för skönsmässig bedömning och åsidosättande av principen om en god förvaltning.

Kommissionen har överskridit gränserna för sitt utrymme för skönsmässig bedömning genom att den har antagit det angripna beslutet utan att beakta de omständigheter som sökanden hade informerat kommissionen om och ha vidtagit åtgärder som skulle kunna leda till att sökanden försätts i konkurs.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen

Bortsett från att det angripna beslutet inte utgör en åtgärd som är nödvändig för att uppnå det eftersträvade målet, då sökanden fortsätter att betala, har det alltför stor inverkan på sökanden och utgör ett hot mot dess existens.


( 1 ) Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 2002, s. 1).