201806150881955092018/C 231/402442018TC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180420313222

Kohtuasi T-244/18: 20. aprillil 2018 esitatud hagi – Synergy Hellas versus komisjon


C2312018ET3120120180420ET0040312322

20. aprillil 2018 esitatud hagi – Synergy Hellas versus komisjon

(Kohtuasi T-244/18)

2018/C 231/40Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat: K. Damis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

hagi rahuldada;

tühistada komisjoni 19. veebruari 2018. aasta otsus C(2018) 1115 final, millega Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikiselt nõutakse 76282,08 euro suuruse summa tagasimaksmist koos intressiga, ja

mõista komisjonilt välja kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud komisjoni määrust (EÜ/Euratom) 2342/2002 ( 1 ).

Hageja sõnul on komisjon vastuolus nimetatud artikliga jätnud rahuldamata hageja õiguspärase taotluse maksetähtaja pikendamiseks, kuigi 73 % kapitalist koos kõigi intressidega on juba makstud ning on antud komisjoni nõutud tagatis kogu algselt võlgnetud summale koos ülejäänud intressidega;

komisjoni põhistus vaidlustatud otsusele õiguspärasuse kohta on põhjendamata;

komisjon on rikkunud vaidlustatud otsuse põhjendamiskohustust

2.

Teine väide, et on rikutud kaalutlusõigust või ületatud selle piire ja o rikutud hea halduse põhimõtet.

Komisjon ületas kaalutlusõiguse piire, kui ta võttis vaidlustatud otsuse vastu, ilma et ta oleks võtnud arvesse hageja esitatud andmeid, ning nägi ette lahendused, mis võivad viia hageja likvideerimiseni.

3.

Kolmas väide, et on rikutud proportsionaalsuse põhimõtet.

Peale selle, et vaidlustatud otsus ei ole soovitud eesmärgi saavutamiseks vajalik meede, kuna hageja on jätkanud võla tasumist, on see tema jaoks liiga koormav ja ohustab tema tegevuse jätkamist.


( 1 ) Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT 2002, L 357, lk 1, ELT eriväljaanne 01/04, lk 145).