201806150831955152018/C 231/372412018TC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL20180418293022

Vec T-241/18: Žaloba podaná 18. apríla 2018 – Bruno/Komisia


C2312018SK2920120180418SK0037292302

Žaloba podaná 18. apríla 2018 – Bruno/Komisia

(Vec T-241/18)

2018/C 231/37Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Bruno (Woluwé-Saint-Pierre, Belgicko) (v zastúpení: N. de Montigny, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že

rozhodnutie OOUPZ zo 4. júla 2017 sa zrušuje,

v prípade potreby sa zrušuje výslovné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 18. januára 2018,

žalovaná je povinná nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustila Európska komisia pri uplatňovaní článku 11 ods. 1 a článku 12 ods. 1 prílohy VIII služobného poriadku v rozsahu, v akom Komisia vo svojom rozhodnutí zamietla žiadosť žalobcu, aby sa mu priznal nárok na odchodné stanovené v článku 12 ods. 2 uvedenej prílohy a naopak ho odkázala na uplatnenie článku 11 ods. 1 prílohy VIII služobného poriadku, ktorý sa v jeho prípade nemá vôbec uplatniť.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na námietke nezákonnosti v rozsahu, v akom vyššie uvedené ustanovenia služobného poriadku porušujú zásadu rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie z dôvodu existencie legislatívnej medzery.