201806150831955152018/C 231/372412018TC23120180702PL01PLINFO_JUDICIAL20180418293022

Sprawa T-241/18: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2018 r. – Bruno / Komisja


C2312018PL2920120180418PL0037292302

Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2018 r. – Bruno / Komisja

(Sprawa T-241/18)

2018/C 231/37Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Bruno (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (przedstawiciel: adwokat N. de Montigny)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

orzeczenie, że,

stwierdza się nieważność decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 4 lipca 2017 r.;

W razie potrzeby, stwierdza się nieważność wyraźnej decyzji oddalającej zażalenie z dnia 18 stycznia 2018 r.;

Strona pozwana zostaje obciążona kosztami postepowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący popełnienia przez Komisję naruszenia prawa przy stosowaniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, w zakresie, w jakim w swojej decyzji Komisja oddaliła wniosek skarżącego o przyznanie mu odprawy określonej w art. 12 ust. 2 tego załącznika, a zastosowała wobec niego ograniczenie w postaci zastosowania art. 11 ust. 1 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, który nie miał jednak do niego zastosowania.

2.

Zarzut drugi, dotyczący zarzutu niezgodności z prawem, ze względu na to, że ww. przepisy regulaminu pracowniczego naruszają zasadę równego traktowania i niedyskryminacji z uwagi na lukę prawną.