4.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 190/41


Överklagande ingett den 4 april 2018 – Biolatte mot EUIPO (Biolatte)

(Mål T-229/18)

(2018/C 190/65)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Biolatte Oy (Åbo, Finland) (ombud: advokaten J. Ikonen)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Biolatte” – Registreringsansökan nr 15 759 319

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 6 februari 2018 i ärende R 351/2017-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i dess helhet, och

förordna att Biolatte Oy:s ansökan om registrering av EU-ordmärke, inkommen den 17 augusti 2016, ska bifallas (i dess ändrade lydelse av den 28 oktober 2016).

Grund

Åsidosättande av artikel 7. 1 b i förordning nr 2017/1001.