4.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 190/41


4. aprillil 2018 esitatud hagi – Biolatte versus EUIPO (Biolatte)

(Kohtuasi T-229/18)

(2018/C 190/65)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Biolatte Oy (Turu, Soome) (esindaja: advokaat J. Ikonen)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „Biolatte“ – registreerimistaotlus nr 15 759 319

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 6. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 351/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus tervikuna;

kohustada EUIPOt sõnamärki registreerima vastavalt Biolatte Oy 17. augusti 2016. aasta taotlusele (muudetud 28. oktoobril 2016).

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.