4.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 190/41


Sag anlagt den 4. april 2018 — Biolatte mod EUIPO (Biolatte)

(Sag T-229/18)

(2018/C 190/65)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Biolatte Oy (Turku, Finland) (ved advokat J. Ikonen)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »Biolatte« — registreringsansøgning nr. 15 759 319

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 6. februar 2018 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 351/2017-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Der udstedes pålæg om, at ordmærkeregistreringen skal foretages i overensstemmelse med den af Biolatte Oy den 17. august 2016 indgivne ansøgning (som ændret den 28. oktober 2016).

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.