28.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 182/29


Talan väckt den 5 april 2018 – Transtec mot kommissionen

(Mål T-228/18)

(2018/C 182/33)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Transtec (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och N. Flandin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan tas upp till sakprövning och att den är välgrundad,

samt följaktligen:

ogiltigförklara beslutet av den 26 mars 2018, varigenom Europeiska kommissionen avvisade anbudet från det konsortium där sökanden är ansvarig för del 3 i anbudsinfordran ”Framework contract for the implementation of external aid 2018 (SIEA EUROPAID/138778/DH/SER/MULTI” (nedan kallad anbudsinfordran) gällande ett ramavtal för tillhandahållande av tjänster till förmån för tredje länder som har beviljats externt stöd från EU och tilldelat tio andra anbudsingivare denna del av upphandlingen,

som en åtgärd för processledning (se artikel 55 i tribunalens rättegångsregler) anmoda svaranden att presentera (i) de egenskaper och relativa fördelarna av de 10 valda anbuden avseende del 3 samt deras poäng för punkterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 1.6 under rubriken ”Allmän organisation och metodologi” (”Global Organisation and Methodology”), och de poäng som de tio valda anbuden erhållit avseende del 3 för punkterna ”Teknik” (”Technical score”) och ”Finansiering” (”Financial score”) samt (ii) utvärderingskommittéens detaljerade rapport,

fastställa att begäran om skadestånd på ett bruttobelopp om 2 400 000 euro kan tas upp till sakprövning och är välgrundad, och

förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 106 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, s. 1) (nedan kallad budgetförordningen) och artikel 4 i instruktionerna till anbudsingivarna (”Instructions to Tenderers”) (nedan kallade instruktionerna). Kommissionen har gjort sig skyldig till detta åsidosättande i den mån den har underlåtit att utesluta en av de anbudsgivare som tillhör ett av de konsortia som tilldelats avtalet till följd av oegentligheter.

2.

Andra grunden: Kommissionen har gjort en uppenbart felaktig bedömning och åsidosatt artikel. 10.5 i budgetförordningen, artikel 151 i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, s. 1) (nedan kallad tillämpningsförordningen), den skyldighet som följer av artikel 41.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) att iaktta god förvaltningssed, och artikel 15.3 i instruktionerna i den mån kommissionen inte har gjort en tillräckligt noggrann bedömning av onormalt låga anbud.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten enligt 113.2 i budgetförordningen och artikel 161.1 i tillämpningsförordningen.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i stadgan.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av principerna om likabehandling, icke-diskriminering och lojal konkurrens enligt artikel 102.1 och 102.2 i budgetförordningen på grund av att de föreskrifter som följer av artikel 7 i instruktionerna är rättsstridiga.

6.

Sjätte grunden: Åsidosättande av god förvaltningssed enligt artikel 41 i stadgan på grund av att de föreskrifter som följer av artikel 7.3 i instruktionerna är rättsstridiga.