28.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 182/29


Tožba, vložena 5. aprila 2018 – Transtec/Komisija

(Zadeva T-228/18)

(2018/C 182/33)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Transtec (Bruselj, Belgija) (zastopnika: L. Levi in N. Flandin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi, da je ta tožba dopustna in utemeljena;

in zaradi tega:

odločbo z dne 26. marca 2018, s katero je Evropska komisija zavrnila ponudbo konzorcija, katerega vodja je tožeča stranka, za sklop št. 3 v okviru javnega razpisa „Framework contract for the implementation of external aid 2018 (SIEA EUROPAID/138778/DH/SER/MULTI)“ (v nadaljevanju: javni razpis), ki se nanaša na okvirno pogodbo za opravljanje storitev v korist tretjih držav, ki so prejemnice zunanje pomoči EU, in s katero je sklop št. 3 oddala desetim drugim ponudnikom, razglasi za nično;

z ukrepi procesnega vodstva (glej člen 55 Poslovnika Splošnega sodišča) pozove toženo stranko, naj predloži (i) značilnosti in prednosti desetih ponudb, ki jih je izbrala za sklop št. 3, ter njihove točke za podpostavke 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ki so zajete s postavko Splošna organizacija in metodologija (Global Organisation and Methodology), ter točke, ki so bile dodeljene desetim ponudbam za sklop št. 3 za postavko Finance (Financial Score), in (ii) podrobno poročilo ocenjevalnega odbora;

odškodninski zahtevek v znesku bruto marže 2 400 000 EUR razglasi za dopusten in utemeljen;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov:

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 106 Uredbe (EU, EURATOM) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL 2012, L 298, str. 1) (v nadaljevanju: Finančna uredba) in člena 4 Navodil ponudnikom (Instructions to Tenderers) (v nadaljevanju: Navodila). To kršitev naj bi storila Komisija, saj ponudnika, ki je pripadal enemu od konzorcijev, ki jim je oddala naročilo, zaradi njegovih nepravilnosti ni izključila.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na očitno napako pri presoji, ki naj bi jo storila Komisija, na kršitev določb člena 110(5) Finančne uredbe, člena 151 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL 2012, L 362, str. 1) (v nadaljevanju: Izvedbena uredba), obveznosti, ki izhaja iz člena 41(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina), da se spoštuje načelo dobrega upravljanja, in člena 15(3) Navodil, ker Komisija ni dovolj natančno pregledala ponudbe, ki so bile nenormalno nizke.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev obveznosti obrazložitve, kakor izhaja iz člena 113(2) Finančne uredbe in člena 161(1) Izvedbene uredbe.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na kršitev pravice do učinkovitega pravnega sredstva, kakor je določena v členu 47 Listine.

5.

Peti tožbeni razlog se nanaša na kršitev načel enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije in zagotovitve lojalne konkurence ter na kršitev člena 102(1) in (2) Finančne uredbe, ker naj bi bile določbe člena 7 Navodil nezakonite.

6.

Šesti tožbeni razlog se nanaša na načelo dobrega upravljanja, kakor je določeno v členu 41 Listine, ker naj bi bile določbe člena 7(3) Navodil nezakonite.