28.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 182/29


Žaloba podaná 5. apríla 2018 – Transtec/Komisia

(Vec T-228/18)

(2018/C 182/33)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Transtec (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a N. Flandin, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho

zrušil rozhodnutie z 26. marca 2018, ktorým Európska komisia zamietla ponuku konzorcia, ktorého je žalobkyňa lídrom pre časť č. 3 v rámci verejného obstarávania „Framework contract for the implementation of external aid 2018 (SIEA EUROPAID/138778/DH/SER/MULTI“, ďalej len „verejné obstarávanie“) týkajúceho sa rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb tretím krajinám, ktoré sú príjemcami vonkajšej pomoci EÚ, a zadala časť č. 3 ďalším desiatim uchádzačom,

na základe opatrení na zabezpečenie priebehu konania (článok 55 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu vyzval žalovanú, aby poskytla i) charakteristiky a výhody týkajúce sa desiatich vybraných ponúk pre časť č. 3, ako aj ich skóre pre podpoložky 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 položky Celková organizácia a metodológia („Global Organisation and Methodology“), a skóre, ktoré dosiahlo desať ponúk za časť č. 3 za technickú položku („Technical score“) a za položku Finančné prostriedky („Financial score“) a ii) podrobnú správu hodnotiaceho výboru,

vyhlásil návrh na náhradu škody vo výške 2 400 000 eur brutto za prípustný a dôvodný,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 106 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 2012, s. 1, ďalej len „finančné nariadenie“) a článku 4 pokynov pre uchádzačov („Instructions to Tenderers“, ďalej len „pokyny“). Komisia sa tohto porušenia dopustila tým, že z dôvodov neoprávnenosti nevylúčila jedného z uchádzačov, ktorý patrí do konzorcia, ktorému bola zadaná zákazka.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na zjavne nesprávnom posúdení Komisie a porušení ustanovení článku 110 ods. 5 finančného nariadenia, článku 151 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 2012, s. 1, ďalej len „vykonávacie nariadenie“), povinnosti vyplývajúcej z článku 41 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) rešpektovať zásadu riadnej správy vecí verejných a článku 15 ods. 3 pokynov, pretože Komisia dostatočne pozorne neposúdila ponuky s neprirodzene nízkou cenou.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení povinnosti odôvodnenia, ako vyplýva z článku 113 ods. 2 finančného nariadenia a článku 161 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na porušení práva na účinný prostriedok nápravy zakotveného v článku 47 Charty.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásad rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie a zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže, článku 102 ods. 1 a 2 finančného nariadenia z dôvodu nezákonnosti ustanovení článku 7 pokynov.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady riadnej správy vecí verejných zakotvenej v článku 41 Charty z dôvodu nezákonnosti ustanovení článku 7 ods. 3 pokynov.