28.5.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 182/29


Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2018 – Transtec vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-228/18)

(2018/C 182/33)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Transtec (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: L. Levi u N. Flandin, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tiddikjara dan ir-rikors ammissibbli u fondat

konsegwentement:

tannulla d-deċiżjoni tas-26 ta’ Marzu 2018 li biha l-Kummissjoni Ewropea ċaħdet l-offerta tal-konsorzju li r-rikorrenti hija l-mexxejja tiegħu għal-lott Nru 3 fil-fil-kuntest tas-sejħa għal offerti “Framework contract for the implementation of external aid 2018 (SIEA EUROPAID/138778/DH/SER/MULTI” (iktar 'il quddiem “is-Sejħa għal Offerti”) dwar kuntratt qafas għall-provvista ta’ servizzi għal pajjiżi terzi benefiċjarji tal-għajnuna esterna tal-Unjoni Ewropea u li tat il-lott Nru 3 sa 10 lil offerenti oħra,

bħala miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura (ara l-Artikolu 55 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali) tistieden lill-konvenuta sabiex tipproduċi (i) il-karatteristiċi u l-vantaġġi relatati mal-10 offerti magħżula għall-lott Nru 3 kif ukoll il-marki tagħhom għall-punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 tal-parti Organizzazzjoni Globali u Metodoloġija (“Global Organisation and Methodology”), u l-marki miksuba għall-10 offerti magħżula għall-lott 3 għall-parti Teknika (“Technical score”) u għall-parti Finanzi (“Financial score”) u (ii) ir-rapport iddettaljat tal-kumitat ta’ evalwazzjoni;

tiddikjara ammissibbli u fondata t-talba għad-danni ta’ ammont għal marġni gross ta’ EUR 2 400 000;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors, ir-rikorrenti tinvoka sitt motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 106 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, p. 1) (iktar 'il quddiem ir-“Regolament Finanzjarju”) u l-Artikolu 4 tal-Istruzzjonijiet lill-Offerenti (“Instructions to Tenderers”) (iktar 'il quddiem l-“Istruzzjonijiet”). Tali ksur allegatament twettaq mill-Kummissjoni minħabba li l-Kummissjoni ma eskludietx minħabba irregolaritajiet offerent li jappartjeni lil wieħed mill-konsorzji magħżula.

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni mill-Kummissjoni u ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 110(5) tar-Regolament Finanzjarju, tal-Artikolu 151 tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, p. 1) (iktar 'il quddiem ir-“Regolament ta’ Applikazzjoni”), tal-obbligu li jirriżulta mill-Artikolu 41(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (iktar 'il quddiem il-“Karta”) sabiex jiġi osservat il-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba u tal-Artikolu 15(3) tal-Istruzzjonijiet sa fejn il-Kummissjoni ma għamiltx eżami suffiċjentement bir-reqqa ta’ offerti anormalment baxxi.

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni kif jirriżulta mill-Artikolu 113(2) tar-Regolament Finanzjarju u mill-Artikolu 161(1) tar-Regolament ta’ Applikazzjonio.

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq ksur tad-dritt għal rimedju effettiv kif previst fl-Artikolu 47 tal-Karta.

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq ksur tal-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament, nondiskriminazzjoni u garanzija ta’ kompetizzjoni ġusta, tal-Artikolu 102(1) u (2) tar-Regolament Finanzjarju minħabba l-illegalità tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 tal-Istruzzjonijiet.

6.

Is-sitt motiv, ibbażat fuq ksur tal-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba kif previst fl-Artikolu 41 tal-Karta minħabba l-illegalità tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(3) tal-Istruzzjonijiet.