28.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 182/29


Tužba podnesena 5. travnja 2018. – Transtec protiv Komisije

(Predmet T-228/18)

(2018/C 182/33)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Transtec (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: L. Levi i N. Flandin, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

tužbu proglasi dopuštenom i osnovanom

te u skladu s tim:

poništi odluku od 26. ožujka 2018. kojom je Europska komisija odbila ponudu konzorcija kojem je tužitelj voditelj za grupu predmeta nabave br. 3 u okviru javne nabave „Framework contract for the implementation of external aid 2018 (SIEA EUROPAID/138778/DH/SER/MULTI” (u daljnjem tekstu: javna nabava) u vezi s okvirnim ugovorom za pružanje usluga trećim zemljama korisnicama vanjske pomoći Unije i grupu predmeta nabave br. 3 dodijelio deseterima drugim ponuditeljima,

na temelju mjera upravljanja postupkom (vidjeti članak 55. Poslovnika Općeg suda) pozove tuženika da predoči (i) značajke i relativne prednosti 10 prihvaćenih ponuda za grupu predmeta nabave br. 3 kao i njihove ukupne ocjene za podstavke 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 stavke Ukupna organizacija i metodologija („Global Organisation and Methodology”), te ukupne ocjene 10 prihvaćenih ponuda za grupu predmeta nabave br. 3 za stavku Ukupna tehnička ocjena („Technical score”) i za stavku Ukupna financijska ocjena („Financial score”) i (ii) detaljno izvješće povjerenstva za procjenu;

proglasi dopuštenim i osnovanim zahtjev za naknadu štete u bruto iznosu od 2 400 000 eura;

tuženiku naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 106. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 248.; u daljnjem tekstu: Financijska uredba) i članka 4. Uputa ponuditeljima („Instructions to Tenderers”; u daljnjem tekstu: Upute). Komisija je takvu povredu počinila zato što zbog nepravilnosti nije isključila ponuditelja koji je član jednog od konzorcija kojima je dodijeljen ugovor.

2.

Drugi tužbeni razlog koji se temelji na Komisijinoj očitoj pogrešci u ocjeni i povredi odredaba članka 110. stavka 5. Financijske uredbe, članka 151. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, str.1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 9., str. 183.; u daljnjem tekstu: Provedbena uredba), obveze koja proizlazi iz članka 41. stavka 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja) o poštovanju načela dobre uprave i članka 15. stavka 3. Uputa jer Komisija nije dovoljno pažljivo ispitala izuzetno niske ponude.

3.

Treći tužbeni razlog koji se temelji na povredi obveze obrazlaganja iz članka 113. stavka 2. Financijske uredbe i članka 161. stavka 1. Provedbene uredbe.

4.

Četvrti tužbeni razlog koji se temelji na povredi prava na djelotvoran pravni lijek kako je propisano člankom 47. Povelje.

5.

Peti tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela jednakog postupanja, nediskriminacije jamstva poštenog tržišnog natjecanja, članka 102. stavaka 1. i 2. Financijske uredbe zbog nezakonitosti odredaba članka 7. Uputa.

6.

Šesti tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela dobre uprave kako je propisano člankom 41. Povelje zbog nezakonitosti članka 7. stavka 3. Uputa.