28.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 182/29


5. aprillil 2018 esitatud hagi – Transtec versus komisjon

(Kohtuasi T-228/18)

(2018/C 182/33)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Transtec (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi ja N. Flandin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

seetõttu:

tühistada 26. märtsi 2018. aasta otsus, millega Euroopa Komisjon lükkas tagasi konsortsiumi pakkumuse hanke „Framework contract for the implementation of external aid 2018 (SIEA EUROPAID/138778/DH/SER/MULTI“ (edaspidi „hange“) 3. osas, mille raames hageja juhib pakkumuse esitamist ja mis puudutab raamlepingut teenuste osutamise kohta ELi välisabi saavatele kolmandatele riikidele, ning tunnistas 3. hankeosa suhtes edukaks teised pakkujad, keda oli kokku kümme;

menetlust korraldavate meetmete raames (vt Üldkohtu kodukorra artikkel 55) paluda kostjal esitada i) 3. hankeosa suhtes edukaks tunnistatud kümne pakkumuse omadused ja suhtelised eelised ning üldist korraldust ja metodoloogiat käsitleva punkti („Global Organisation and Methodology“) alapunktide 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 1.6 osas antud hindepunktid, edukaks tunnistatud kümnele pakkumusele 3. hankeosas tehnilise pakkumuse eest antud hindepunktid („Technical score“) ja finantshinnangu punktid („Financial score“) ning ii) hindamiskomisjoni üksikasjalik aruanne;

tunnistada vastuvõetavaks ja põhjendatuks kahju hüvitamise nõue brutomarginaaliga summas 2 400 000 eurot;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, lk 1), (edaspidi „finantsmäärus“) artiklit 106 ja pakkujatele mõeldud juhiste („Instructions to Tenderers“) (edaspidi „juhised“) artiklit 4. Rikkumise pani toime komisjon sellega, et ta ei kõrvaldanud hankemenetlusest eeskirjade eiramise tõttu pakkujat, kes kuulus ühte edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud konsortsiumi.

2.

Teine väide, et komisjon on teinud ilmselge hindamisvea ja rikkunud finantsmääruse artikli 110 lõiget 5, komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, lk 1), (edaspidi „rakendusmäärus“) artiklit 151, Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikli 41 lõikest 2 tulenevat kohustust järgida hea halduse põhimõtet ja juhiste artikli 15 lõiget 3, kuna komisjon ei uurinud piisava tähelepanuga ebaharilikult madalate hindadega pakkumusi.

3.

Kolmas väide, et on rikutud põhjendamiskohustust, mis tuleneb finantsmääruse artikli 113 lõikest 2 ja rakendusmääruse artikli 161 lõikest 1.

4.

Neljas väide, et on rikutud harta artiklis 47 sätestatud õigust tõhusale õiguskaitsevahendile.

5.

Viies väide, et on rikutud võrdse kohtlemise, diskrimineerimiskeelu ja ausa konkurentsi tagamise põhimõtteid ning finantsmääruse artikli 102 lõikeid 1 ja 2, kuna juhiste artikli 7 sätted on õigusvastased.

6.

Kuues väide, et on rikutud harta artiklis 41 sätestatud hea halduse põhimõtet, kuna juhiste artikli 7 sätted on õigusvastased.