201806080301931522018/C 221/372252018TC22120180625SK01SKINFO_JUDICIAL20180401313221

Vec T-225/18: Žaloba podaná 1. apríla 2018 – Manéa/CdT


C2212018SK3110120180401SK0037311322

Žaloba podaná 1. apríla 2018 – Manéa/CdT

(Vec T-225/18)

2018/C 221/37Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Camelia Manéa (Echternach, Luxembursko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie riaditeľky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie z 29. mája 2017 nepredĺžiť s účinnosťou od 12. novembra 2015 pracovnú zmluvu na dobu určitú žalobkyne v postavení dočasného zamestnanca, ktorej platnosť sa teda v skutočnosti skončila 31. januára 2016,

nariadil, aby bola žalobkyňa opätovne zaradená na svoje pracovné miesto ako dočasný zamestnanec prekladateľského strediska s účinnosťou od 1. januára 2019, alebo ak by to nebolo možné, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť jej ako náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, ktoré jej boli spôsobené stratou zamestnania na dobu neurčitú, sumu vo výške odmeny, ktorá by sa jej vyplácala, ak by ešte zostala v službe prekladateľského strediska počas štyroch rokov, prípadne zníženú o odmeny alebo príspevky, na ktoré by inak mohla mať nárok, a zaplatiť príslušné príspevky do dôchodkového systému Spoločenstva,

uložil prekladateľskému stredisku povinnosť zaplatiť jej ako náhradu nemajetkovej ujmy a majetkovej škody, ktoré jej boli spôsobené rozhodnutím z 12. novembra 2015, sumu vo výške 11136 eur z dôvodu nemajetkovej ujmy, sumu vo výške 12000 eur z dôvodu straty odmeny a sumu vo výške 9674 eur z dôvodu nákladov za poradenstvo,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti uviesť žalobkyňu do právnej situácie, ktorá existovala pred prijatím aktu, ktorý bol vzatý späť, nesprávnom skutkovom posúdení, zjavne nesprávnom posúdení alebo nedostatočnom odôvodnení a na nezohľadnení záujmu služby, keďže nové rozhodnutie o neobnovení pracovnej zmluvy žalobkyne 31. januára 2016 bolo založené na skutočnostiach, ktoré na rozdiel od jej názoru neexistovali, keď bola v novembri 2015 nastolená otázka obnovenia jej pracovnej zmluvy.

2.

Druhý žalobný dôvod založený po prvé na nezohľadnení personálnej politiky definovanej správnou radou v rozsahu, v akom sa v rozhodnutí o neobnovení pracovnej zmluvy konštatovalo, že je v záujme služby vykonávať politiku nahradzovania dočasných zamestnancov zmluvnými zamestnancami. Po druhé tento žalobný dôvod je založený na nesprávnom posúdení v rozsahu, v akom bolo rozhodnuté, že nahradenie žalobkyne zmluvným zamestnancom je odôvodnené reorganizáciou odboru podpory prekladov, a po tretie na nesprávnom skutkovom posúdení v rozsahu, v akom sa zastával názor, že išlo o takýto prípad.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, zjavne nesprávnom posúdení a/alebo nedostatočnom odôvodnení v rozsahu, v akom bolo rozhodnuté so spätnou účinnosťou a len z dôvodu záujmu služby radšej neobnoviť pracovnú zmluvu žalobkyne než jej poskytnúť náhradu škody, pričom podľa nej prepracovanie rozhodnutia, ktoré bolo vzaté späť, bolo nemožné alebo obzvlášť ťažké. Navyše toto rozhodnutie nie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov daného opatrenia, nepredstavuje úplné preskúmanie okolností daného prípadu, je v rozpore s legitímnymi očakávaniami a zachováva povinnosť nahradiť škodu vyplývajúcu z ostatných nezrovnalostí, ktoré sa vyskytujú v pôvodnom rozhodnutí.