201806080301931522018/C 221/372252018TC22120180625FI01FIINFO_JUDICIAL20180401313221

Asia T-225/18: Kanne 1.4.2018 – Manéa v. CdT


C2212018FI3110120180401FI0037311322

Kanne 1.4.2018 – Manéa v. CdT

(Asia T-225/18)

2018/C 221/37Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Camelia Manéa (Echternach, Luxemburg) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen 29.5.2017 tekemän päätöksen olla uusimatta 12.11.2015 alkaen määräaikaista sopimusta, jolla kantaja on otettu palvelukseen väliaikaiseksi toimenhaltijaksi ja joka on näin ollen tosiasiallisesti päättynyt 31.1.2016

määräämään, että kantaja on otettava uudelleen käännöskeskuksen palvelukseen 1.1.2019 alkaen tai, mikäli tämä osoittautuu mahdottomaksi, velvoittamaan vastaajan maksamaan hänelle korvauksena aineellisesta ja aineettomasta vahingosta, joka hänelle on aiheutunut toistaiseksi voimassa olevan palvelussuhteen menetyksestä, määrän, joka vastaa korvausta, jonka hän olisi ansainnut, jos hän olisi edelleen pysynyt käännöskeskuksen palveluksessa neljä vuotta, vähennettynä tarvittaessa muualta saatavilla maksuilla, ja suorittamaan yhteisön eläkejärjestelmään vastaavat maksut

velvoittamaan käännöskeskuksen maksamaan hänelle korvauksena aineettomasta ja aineellisesta vahingosta, jota 12.11.2015 tehdystä päätöksestä on aiheutunut, 11136 euroa henkisen kärsimyksen, 12000 euroa ansionmenetyksen ja 9674 euroa aiheutuneiden avustajakulujen perusteella

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu sellaisen velvollisuuden laiminlyöntiin, jonka mukaisesti kantaja olisi asetettava ennen peruutettua tointa vallinneeseen oikeudelliseen asemaan, tosiseikkoja koskeviin virheisiin, ilmeisiin arviointivirheisiin tai perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin ja yksikön edun huomiotta jättämiseen sillä perusteella, että uusi 31.1.2016 tehty päätös siitä, ettei kantajaa oteta uudelleen palvelukseen, perustui sellaisiin tekijöihin, jotka, toisin kuin kyseisessä päätöksessä katsottiin, eivät olleet olemassa silloin, kun kysymys hänen ottamisestaan uudelleen palvelukseen tuli esille vuoden 2015 marraskuussa.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu ensinnäkin hallintovaliokunnan määrittämän henkilöstöpolitiikan huomioitta jättämiseen sillä perusteella, että uudelleen palvelukseen ottamatta jättämistä koskevassa päätöksessä katsottiin, että yksikön edun mukaista oli noudattaa politiikkaa, joka perustui väliaikaisten toimenhaltijoiden korvaamiseen sopimussuhteisilla toimenhaltijoilla. Kyseinen kanneperuste perustuu toisaalta arviointivirheeseen, koska siinä on katsottu, että kantajan korvaaminen sopimussuhteisella toimenhaltijalla voitiin perustella käännöksen tukiyksikön uudelleenorganisoinnilla, ja kolmanneksi tosiseikkoja koskevaan virheeseen, koska päätöksessä katsottiin, että asia oli näin.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu oikeudelliseen virheeseen, ilmeiseen arviointivirheeseen ja/tai perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin, koska taannehtivasti ja ainoastaan yksikön edun perusteella on päätetty olla ottamatta kantaja uudelleen palvelukseen vaan pikemminkin suorittaa hänelle korvauksia, vaikka kantajan mukaan peruutetun päätöksen korjaaminen oli mahdotonta tai erityisen vaikeaa. Kyseinen päätös ei myöskään ole välttämätön toimenpiteen tavoitteiden saavuttamiseksi, se ei merkitse kaikkien asiaan liittyvien tekijöiden täydellistä uudelleentarkastelua, sillä loukataan luottamuksensuojaa ja sillä jätetään voimaan velvollisuus korjata vahinkoja, joita aiheutuu muista alkuperäiseen päätökseen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista.