4.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 190/37


Överklagande ingett den 28 mars 2018 – Torrefazione Caffè Michele Battista mot EUIPO – Battista Nino Caffè (Battistino)

(Mål T-220/18)

(2018/C 190/61)

Överklagandet är avfattat på: italienska

Parter

Klagande: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italien) (ombud: advokaterna V. Franchini, F. Paesan och R. Bia)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande:Klaganden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av EU-figurmärke innehållande ordelementet ”Battistino” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 071 387

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 22 januari 2018 i ärende R 400/2017-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och följaktligen avslå ansökan om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket,

förplikta EUIPO och Battista Nino Caffè att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande förfarande samt i de två föregående förfarandena vid EUIPO:s annulleringsenhet respektive EUIPO:s femte överklagandenämnd.

Grund

Åsidosättande av artikel 64.2, artikel 60.1 a och artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.